медичний центрЛОРіДЕРМ

+38 095 303 0705+38 067 303 0705

76006, м.Івано-Франківськвул. Василя Стуса 28 корп.4


медичний центрЛОРіДЕРМ

+38 095 303 0705+38 067 303 0705

76006, м.Івано-Франківськвул. Василя Стуса 28 корп.4

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРУМ.ЮЕЙ.ВЕСТ», в особі директора Александрука Олександра Дмитровича, що діє на підставі Статуту товариства, (ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України) (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам, які звернулася для отримання медичних послуг згідно вказаної ліцензії (далі – Замовник), отримати платні медичні послуги на умовах визначених цим Публічним договором про надання медичних послуг (далі – Договір). Виконавець та Замовник разом надалі за текстом іменуються як Сторони, а кожна окремо – Сторона. До моменту укладення з конкретним Замовником, цей Договір має статус оферти Виконавця.
1. Терміни, поняття та визначення1.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються в такому значенні:1.1.1. Акцепт – вчинення Замовником підтверджуючих дій, що свідчать про прийняття ним публічної пропозиції Виконавця на укладення даного Договору.1.1.2. Амбулаторне лікування – лікування у визначені години прийому, без цілодобового розміщення Пацієнта в закладі надання медичних послуг.1.1.3. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Замовника.1.1.4. Публічний договір про надання медичних послуг – договір між Виконавцем та За-мовником щодо надання платних медичних послуг на умовах, встановлених Виконавцем та цим Договором.1.1.5. Момент укладення договору – момент вчинення підтверджуючих дій.1.1.6. Оферта Виконавця –пропозиція укласти договір на заздалегідь визначених умовах.1.1.7. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про згоду дотримуватися Договору та положень викладених на сайті Виконавця та в цьому Договорі. Такими діями можуть вважатися: підпи-сання Замовником Заяви на приєднання до цього Договору або початок фактичного отримання Замовником платних медичних послуг або оплата рахунку за послуги, або усі перелічені дії разом чи декілька з них, чи інші дії, встановлені законом.1.1.8. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отри-мує медичну допомогу від Виконавця, на умовах визначених Договором, в інтересах якої Замов-ником укладено цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати Договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.1.1.9. Заява на приєднання до договору публічної оферти про надання медичних послуг (далі – Заява на приєднання) – стандартизований документ, який надається Замовнику для оформлення та підписання, з метою здійснення акцептування Замовником публічної пропозиції Виконавця на укладення Договору про надання медичних послуг шляхом приєднання до цього Договору.1.1.10. Замовник – Пацієнт, Законний представник Пацієнта, або інша фізична чи юридич-на особа, яка уклала Договір про надання медичних послуг в інтересах Пацієнта.1.1.11. Законний представник Пацієнта – є один з батьків Пацієнта. У дітей сиріт законними представниками є патронатний вихователь, прийомні батьки, опікуни. 1.1.12. Третя особа – будь-яка особа, за винятком Замовника та/або Пацієнта, уповноваже-них представників Замовника та/або Пацієнта, Виконавця та його працівників.1.1.13. Лікуючий лікар – лікар який надає медичні послуги Пацієнту.
2. Загальні положення2.1. Цей Договір укладається шляхом підписання Замовником Заяви на приєднання до Дого-вору, додатків до нього, Інформованої добровільної згоди на обробку персональних даних, Інформованої добровільної згоди на проведення діагностики, лікування, а також Інформованої добровільної згоди на операцію та знеболення (в разі надання таких послуг Замовнику), які оформляються перед початком надання платних медичних послуг.2.2. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України та є обов’язковим до виконання всіма Сторонами цього Договору. Якщо Замовник не згідний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір та не підписувати Заяву на приєднання, а Виконавець, в свою чергу, не надавати медичні послуги.2.3. Надання медичних послуг здійснюється на умовах цього Договору та додатків до нього, а також у відповідності до чинного Прейскуранта цін, який знаходиться на рецепції в примі-щенні надання медичних послуг, а також на сайті Виконавця в мережі Інтернет.2.4. Договір вважається укладеним з моменту отримання працівниками Виконавця Заяви на приєднання від Замовника, оплати Замовником медичних послуг чи вчинення інших підтвер-джуючих дій, передбачених Договором.2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма необхідними правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.2.6. Місце надання медичних послуг: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Стуса Василя, будинок 28, корп.4, приміщення - Медичний заклад ТОВ«ВЕРУМ.ЮЕЙ.ВЕСТ”.2.7. Виконавець має право відмовити у наданні медичних послуг, якщо Замовник відмовля-ється від оформлення обов’язкової медичної документації відповідно до законодавства України.
3. Предмет договору3.1. Виконавець в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Замовнику медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг (Додаток №1) на підставі підписаної Замовником Заяви на приєднання, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.3.2. Підписанням Заяви на приєднання та/або вчиненням інших підтверджуючих дій, Замовник беззастережно та безумовно приєднується до умов цього Договору.3.3. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку. 3.4. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Замовника, яка стала відома йому у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування.3.5. Підписанням Заяви на приєднання Замовник надає згоду Виконавцю на надсилання інформації, що становить лікарську таємницю, на електронну та/або поштову адресу зазначені у Заяві на приєднання та/або медичній картці. Виконавець не несе відповідальності за будь-які ризики, пов’язані з відправкою інформації та неотриманням такої інформації за вказаними Замовником адресами.3.6. Замовник надає згоду Виконавцю:- на обробку та використання його персональних;- на збір, зберігання та використання в медичних цілях інформації щодо Замовника та/або Пацієнта та цього Договору, в тому числі інформації, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування.3.7. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що проінформований працівниками Виконавця про свої права та обов’язки як споживача послуг.
4. Ціна договору та порядок здійснення оплати4.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятим Замовником медичних послуг.4.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг, які на-даються Виконавцем на дату надання Замовнику такої послуги.4.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Замовником в день надання медичної послуги або до початку надання медичної послуги одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:4.3.1. Шляхом здійснення Замовником оплати у готівковій формі в касу Виконавця.4.3.2.Шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Виконавця.  4.3.3. Шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця, номер якого зазначений в цьому Договорі.4.4. Замовнику може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку встановленому Виконавцем.4.5. Валюта розрахунку для готівкового та безготівкового розрахунку за цим Договором є українська гривня.
5. Порядок надання та приймання-передачі послуг5.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.5.2. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або через офіційний сайт Виконавця в мережі інтернет. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Замов-ників. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Виконавцем та Замовником в усній формі. 5.3. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника до настання терміну надання такої послуги. 5.4 Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця, у разі: 5.4.1. Якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Замовника або інших тяжких чи негативних наслідків. 5.4.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем. 5.4.3. Наявність обставин, передбачених пп. 5.4.2. цього Договору, встановлюється Виконавцем та повідомляється Замовнику. 5.5. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Замовника або Виконавця шляхом оформлення Акту приймання-передачі і наданих медичних послуг (Додаток №2 до цього Договору, що є його не-від’ємною частиною) (далі – Акт приймання-передачі), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Замовнику для підписання. 5.6. Замовник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі. 5.7. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послугу вважається належним чином на-даною Виконавцем та належним чином прийнята Замовником. 5.8. Якщо Замовнику надано декілька медичних послуг, Виконавець має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг. 5.9. Замовник підтверджує, що Виконавцем йому було роз’яснено всі права та обов’язки, встановлені законодавством України.
6. Якість послуг6.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.6.2. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
7. Права та обов’язки Сторін    7.1. Права Замовника:7.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.7.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються в медичному центрі.7.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.7.1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.7.1.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також відомості, одержані при його медичному обстеженні.7.2. Обов’язки Замовника:7.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, в тому числі Плану лікування.7.2.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання медичних послуг.7.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.7.2.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг.7.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Виконавцю перелік лікарських засобів, які застосовує Замовник, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я. Така інформація може вказуватись перед безпосереднім прийомом лікаря, шляхом заповнення анкети на рецепції в приміщенні надання медичних послуг Виконавцем. 7.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Замовником Плану лікування, якщо такий надавався, повідомити про це Виконавця або безпосередньо Лікуючого лікаря.7.2.7. Повідомляти Виконавця або Лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.7.3. Права Виконавця:7.3.1. Якщо інформація про хворобу Замовника може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Виконавець має право надати неповну інформацію про стан здоров'я Замовника, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.7.3.2. Вести фото, відео та аудіо фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.7.3.3. В разі запізнення Замовника в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг або відмінити надання таких медичних послуг.7.3.4. Надсилати повідомлення на електронні та мобільні пристрої Замовника.7.3.5. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Замовником.7.3.6. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Замовником умов цього Договору та затверджених Правил перебування в медичному центрі.7.4. Обов’язки Виконавця:7.4.1. Надавати Замовнику медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.7.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.7.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.
8. Відповідальність Сторін8.1. В разі запізнення Замовника більше ніж на 20 хв. Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні медичних послуг, або перенести надання таких послуг на інший час та дату.  8.2. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Замовника або за шкоду заподіяну життю та здоров'ю Замовника в результаті:- невиконання Замовником обов’язків, передбачених підпунктом 7.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, Плану лікування, тощо;- неповідомлення Замовником суттєвої інформації про стан свого здоров’я;- використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;- не повідомлення Замовником інформації, передбаченої пунктом 7.2.7. цього Договору;- отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;- розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.8.3. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Виконавця (не пов'язано з якістю медичних послуг, що надаються Замовнику).8.4. Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду у зв’язку з пошкодженням чи знищенням майна Виконавця, в повному обсязі в розмірі заподіяної шкоди.8.5. Претензії щодо якості послуг розглядаються у письмовому вигляді, що подаються на ім’я керівництва Виконавця, де зазначаються конкретні недоліки та вимоги.
9. Обставини непереборної сили9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу, тощо).9.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
10. Порядок вирішення спорів10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
11. Строк дії Договору та інші умови  11.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).11.2. Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.11.3. Додатковим доказом укладення цього Договору є письмовий документ (Заява на приєднання) складений Виконавцем та підписаний Замовником.11.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.11.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності.11.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються:11.8.1. На офіційному веб-сайті Виконавця: www.loriderm.com.ua11.8.2. На паперових носіях в приміщенні надання медичних послуг.11.9. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в закладі Виконавця, пріоритет має примірник на сайті.11.10. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

Адреса та реквізити Виконавця
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРУМ.ЮЕЙ.ВЕСТ»Юридична адреса: Україна, м. Івано-Франківськ, 76018, вул. М. Грушевського, 22/5Фактична адреса: Україна, м. Івано-Франківськ, 76000, вул. В.Стуса 28 корп.4Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 34844223     Р/р UA603052990000026009045503458 в АО КБ «ПриватБанк»тел.: +380953030705e-mail: ten.rku%40mredirolПлатник податку на прибуток на загальних підставах, не платник ПДВДиректор Александрук Олександр ДмитровичЛіцензія Міністерства охорони здоров'я України №2 від

Контакти

Адреса

вул. Василя Стуса 28 корпус 4, м.Івано-Франківськ, 76000

Телефон

+38 095 303 0705+38 067 303 0705

E-mail

ten.rku%40mredirolmoc.liamg%40cm.mredirol